Deprecated: mktime(): The is_dst parameter is deprecated in /home/callenb/public_html/customers/update_publish_func.php.inc on line 633

Deprecated: mktime(): The is_dst parameter is deprecated in /home/callenb/public_html/customers/update_publish_func.php.inc on line 633

Deprecated: mktime(): The is_dst parameter is deprecated in /home/callenb/public_html/customers/update_publish_func.php.inc on line 633
Cywilista - poradnictwo z prawa cywilnego
Cywilista - poradnictwo z prawa cywilnego 
o prawie cywilnym 
2015-10-19
Po pierwsze, jest poza sporem, %u017Ce Skarb Pa%u0144stwa jest jedn%u0105 osob%u0105 prawn%u0105, reprezentowan%u0105 w post%u0119powaniu cywilnym przez pa%u0144stwow%u0105 jednostk%u0119 organizacyjn%u0105 bez osobowo%u015Bci prawnej, z której dzia%u0142alno%u015Bci%u0105 wi%u0105%u017Ce si%u0119 dochodzenie roszczenia (art. 67 § 2 k.p.c.). Ta zasada obowi%u0105zuje tak%u017Ce w post%u0119powaniu nieprocesowym, z tym %u017Ce konieczne jest uwzgl%u0119dnienie przepisów szczególnych. Takimi przepisami s%u0105 art. 4 pkt 9, 11 ust. 1 i 23 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomo%u015Bciami. W %u015Bwietle tych przepisów w%u0142a%u015Bciwym wy%u0142%u0105cznie organem do reprezentowania Skarbu Pa%u0144stwa w zakresie gospodarki nieruchomo%u015Bciami skarbowymi jest starosta wykonuj%u0105cy zadanie z zakresu administracji rz%u0105dowej. Dotyczy to w szczególno%u015Bci podejmowania czynno%u015Bci w post%u0119powaniu s%u0105dowym m.in. o wpis w ksi%u0119dze wieczystej, co wynika jednoznacznie z art. 23 ust. 1 pkt 8 tej ustawy.
Zgodnie z tym pierwszy wniosek wieczystoksi%u0119gowy z 1994 r. wniós%u0142 ówczesny kierownik Urz%u0119du Rejonowego, za%u015B nast%u0119pny wniosek z dnia 4.09.2001 r. ówczesny starosta warszawski - jako wy%u0142%u0105cznie legitymowany. Jego kompetencje przej%u0105%u0142 nast%u0119pnie Prezydent m.st. Warszawy i tylko ten organ by%u0142 http://www.organisciak.pl wy%u0142%u0105cznie legitymowany do reprezentowania Skarbu Pa%u0144stwa w post%u0119powaniu wieczystoksi%u0119gowym, tak%u017Ce gdy chodzi o nieruchomo%u015Bci oddane w u%u017Cytkowanie wieczyste, a wi%u0119c niewchodz%u0105ce do zasobu nieruchomo%u015Bci Skarbu Pa%u0144stwa. Wynika to z art. 11a ustawy o gospodarce nieruchomo%u015Bciami. Tak te%u017C prawid%u0142owo post%u0105pi%u0142 S%u0105d Rejonowy wydaj%u0105c postanowienie z dnia 5.01.2005 r., dor%u0119czaj%u0105c zawiadomienie o wpisie wnioskodawcy jako dzia%u0142aj%u0105cemu w imieniu w%u0142a%u015Bciciela. Dor%u0119czenie zawiadomienia Ministrowi Skarbu Pa%u0144stwa by%u0142o nie tylko zb%u0119dne, ale co wa%u017Cniejsze, sprzeczne ze wskazanymi przepisami.

Po drugie, kr%u0105g uczestników post%u0119powania wieczystoksi%u0119gowego jest taksatywnie wyliczony w art. 6262 § 5 k.p.c. Jest to przepis szczególny do art. 510 k.p.c. (por. postanowienie S%u0105du Najwy%u017Cszego z dnia 16.06.2004 r. I CZ 48/04, OSNC 2005, nr 6, poz. 108). W%u015Bród nich wymienia si%u0119 u%u017Cytkownika wieczystego, wszak%u017Ce jego legitymacja dotyczy tylko wpisów dotycz%u0105cych u%u017Cytkowania wieczystego, a nie w%u0142asno%u015Bci. Nieprawid%u0142owo wi%u0119c s%u0105d wieczystoksi%u0119gowy dor%u0119czy%u0142 zawiadomienie o wpisie dokonanym w dniu 5.01.2005 r. spó%u0142ce "E.", jednak przez to spó%u0142ka ta nie sta%u0142a si%u0119 uczestnikiem post%u0119powania wieczystoksi%u0119gowego. Zasadnie wi%u0119c S%u0105d Okr%u0119gowy postanowieniem z dnia 28.12.2005 r. odrzuci%u0142 apelacj%u0119 wniesion%u0105 przez t%u0119 Spó%u0142k%u0119.
Po trzecie, podejmowane przez spó%u0142k%u0119 "E." dalszych czynno%u015Bci procesowych w postaci wnoszonych za%u017Cale%u0144 nie mog%u0142y by%u0107 skuteczne z tej przyczyny, %u017Ce z jednej strony spó%u0142ka ta nie by%u0142a uczestnikiem post%u0119powania wieczystoksi%u0119gowego, za%u015B z drugiej strony powo%u0142ywanie si%u0119 na umocowanie udzielone przez Ministra Skarbu Pa%u0144stwa jest o tyle niezasadne, %u017Ce legitymacj%u0119 do reprezentowania Skarbu Pa%u0144stwa mia%u0142 w tej sprawie Prezydent m.st. Warszawy.
Po czwarte, Skarb Pa%u0144stwa mo%u017Ce by%u0107 reprezentowany przez wi%u0119cej stationes fisci, z tym %u017Ce s%u0105d obowi%u0105zany jest ustali%u0107 jedn%u0105, w%u0142a%u015Bciw%u0105 statio fisci, a w ka%u017Cdym razie niedopuszczalne jest, aby Skarb Pa%u0144stwa wyst%u0119powa%u0142 w tej samej sprawie jako wnioskodawca i uczestnik post%u0119powania, a tak oznaczono strony w za%u017Caleniu.
Filed under: uncategorized      Leave a comment

2015-09-10
Pozwem wniesionym w dniu 19.12. 2012 roku (data stempla pocztowego na kopercie), a nie jak to wskazal Sad Okregowy w uzasadnieniu w dniu 28.12.2012 r.) R.M. i P.C. wniesli o zobowiazanie pozwanego (...) S.A. z siedziba w W. do opublikowania na jego koszt w terminie 7 dni od uprawomocnienia sie orzeczenia na okres 7 dni na stronie glownej portalu internetowego (...) w ramce wielkosci 1 ekranu, standardowa wielkoscia liter, czcionka koloru czarnego na bialym tle oswiadczenia o nastepujacej tresci:
%u201EWyrazamy ubolewanie z powodu zamieszczenia na lamach (...) artykulu dotyczacego osoby R.M. i P.C., zawierajacego nieprawdziwe i obelzywe informacje, jakoby aktor R.M. byl nawet zadowolony z tego, ze jego nowa dziewczyna, P.C., wygina sie wieczorami na oczach innych mezczyzn. Partnerka R.M. trenuje bowiem w zamknietym klubie sportowym dyscypline sportowa POLE DANCE FITNESS, w ktorej to dyscyplinie odbywaja sie regularne Mistrzostwa Swiata i ktora to dyscyplina ma realne szanse, aby stac sie dyscyplina olimpijska. R.M. oraz jego partnerke P.C. przepraszamy.%u201D.
Ponadto powod domagal sie kwoty 20.000 zl tytulem zadoscuczynienia za naruszenie dobr osobistych, platnej na jego rzecz w ciagu 14 dni od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zaplaty.
Powodka domagala sie zaplaty kwoty 20.000 zl tytulem zadoscuczynienia za naruszenie dobr osobistych, platnej na jej rzecz w ciagu 14 dni od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zaplaty.
Powodowie zazadali rowniez zasadzenia kosztow postepowania na rzecz kazdego z nich, w tym kosztow zastepstwa procesowego wedlug norm przepisanych.
Pozwana (...) S.A. w W. w odpowiedzi na pozew wniosla o oddalenie powodztwa i zasadzenie kosztow, podnoszac brak po swojej stronie legitymacji biernej, z uwagi na to, ze nie jest wydawca serwisu internetowego (...) oraz z uwagi na to, ze nie dopuscila sie jakiegokolwiek dzialania lub zaniechania, ktorym naruszylaby dobra osobiste powodow. Z ostroznosci procesowej pozwana, gdyby Sad nie uwzglednil zarzutu braku legitymacji biernej po jej stronie, podniosla takze argumenty na okolicznosc tego, ze sporny material zmieszczony na stronach internetowych nie naruszyl jakichkolwiek dobr osobistych powodow, pozwana nie zamiescila zadnego z komentarzy opublikowanych pod spornym materialem i nie jest wlascicielem, nie wydaje, ani nie administruje serwisem internetowym (...), a co z tym idzie nie ponosi odpowiedzialnosci za dzialania tego serwisu. Odnoszac pajeczyca.bloog.pl sie do zadanej przez powodow formy opublikowania oswiadczenia pozwana podniosla, ze powodowie nie wykazali, aby przedmiotowe artykuly opublikowane byly na stronie glownej serwisu internetowego (...), jak rowniez by material zajmowal %u201E1/4 ekranu%u201D. Tym samym zdaniem z pozwanej zadanie powodow w zakresie publikacji oswiadczenia jest nieodpowiednie do rzekomego naruszenia, a wiec sprzeczne z art. 24 § 1 KC. Odnoszac sie do roszczenia majatkowego zgloszonego w pozwie, pozwana podniosla, ze kwestionuje istnienie jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych uzasadniajacych przyznanie powodom jakiegokolwiek zadoscuczynienia. Podniosla, ze nie mozna jej przypisac zawinionej odpowiedzialnosci za rzekoma krzywde powodow, a tym samym zadanie zasadzenia od niej kwoty 20.000 zl tytulem zadoscuczynienia na rzecz kazdego z powodow pozbawione jest jakichkolwiek podstaw.
Powodowie po doreczeniu im odpisu odpowiedzi na pozew, pismami procesowymi datowanymi na 18 marca 2013 r. podtrzymali powodztwo w calosci. Wskazali, ze w ich ocenie pozwana ma legitymacje bierna jako wlasciciel serwisu internetowego (...) i tym samym, jako podmiot udostepniajacy uslugi swiadczone droga elektroniczna, odpowiada jako uslugodawca za tresci opublikowane na jego portalu. Jednoczesnie powodowie wskazali, ze podmiotem posredniczacym w dostepie do tych uslug jest (...) Sp. z o. o. jako administrator portalu internetowego (...) i w zwiazku z tym zlozyli wniosek o wezwanie do udzialu w sprawie obok pozwanej jako dodatkowego pozwanego spolki (...) Sp. z o.o. z siedziba w W.
Postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2013 roku Sad Okregowy na wniosek powodow wezwal do udzialu w sprawie spolke (...) Sp. z o.o. w W. w charakterze pozwanego na podstawie art. 194 § 3 KPC.
Pozwana (...) Sp. z o. o. z siedziba w W. w odpowiedzi na pozew wniosla o zwrot pozwu jako nienalezycie oplaconego zgodnie z art. 130(2) § 1 KPC, a w przypadku nieuwzglednienia powyzszego wniosku wniosla o oddalenie powodztwa w calosci. W uzasadnien swego stanowiska procesowego w zakresie zadania oddalenia powodztwa podniosla, iz powodowie nie uwodnili podnoszonych w pozwie twierdzen, a tym samym zasadnosci wniesionego powodztwa. Pozwana podkreslila, ze powodztwo winno byc oddalone w szczegolnosci z tego wzgledu, ze powodowie sa osobami publicznymi, ktore dobrowolnie, przez podejmowane przez siebie wysilki daza do uzyskania rozglosu i zwiekszenia zainteresowania swoimi osobami szerszej publicznosc i w zwiazku z tym zakres dozwolonych komentarzy i informacji na temat powodow jest szerszy oraz z uwagi na charakter serwisu (...) oraz na fakt, ze przedmiotowy artykul nie ujawnial informacji z zycia prywatnego powodow, ani nie obrazal powodow, a jedynie satyrycznie komentowal powszechnie znane informacje dotyczace powodow. Pozwana podkreslila takze brak jej odpowiedzialnosci za komentarze internautow, z tego powodu, ze nie zostaly przez nia napisane, ani opublikowane, a ponadto pozwana do dnia przedstawienia jej przez pozwanego (...) wezwania do usuniecia artykulu i komentarzy uzytkownikow serwisu nie miala wiedzy na temat ich tresci, tym samym nie ponosi odpowiedzialnosci za ich tresc, co wynika z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu uslug droga elektroniczna. Pozwana podnosila takze brak naruszenia dobr osobistych powodow i brak bezprawnosci ewentualnego naruszenia ich dobr osobistych. Z ostroznosci procesowej pozwana podniosla takze to, ze powodowie nie wykazali przeslanek z art. 488 KC do uwzglednienia roszczenia o zasadzenie zadoscuczynienia w dochodzonej kwocie. Odnoszac sie do tresci i formy zadanego oswiadczenia pozwana wskazala, ze zadanie zamieszczenia oswiadczenia na stronie glownej serwisu (...) i to przez 7 dni jest nieadekwatne do rzekomego naruszenia, a wiec sprzeczne z art. 24 § 1 KC.
W dniu 13 wrzesnia 2013 roku wplynelo do Sadu pismo powodow, w ktorym sprecyzowali oni powodztwo w stosunku do obu pozwanych, wnoszac o: zobowiazanie pozwanych in solidum do opublikowania na ich koszt w terminie 7 dni od uprawomocnienia sie orzeczenia na okres 7 dni na stronie glownej portalu internetowego (...) w ramce wielkosci 1 ekranu, standardowa wielkoscia liter, czcionka koloru czarnego na bialym tle oswiadczenia o nastepujacej tresci:
%u201EWyrazamy ubolewanie z powodu zamieszczenia na lamach (...) artykulu dotyczacego osoby R.M. i P.C., zawierajacego nieprawdziwe i obelzywe informacje, jakoby aktor R.M. byl nawet zadowolony z tego, ze jego nowa dziewczyna, P.C., wygina sie wieczorami na oczach innych mezczyzn. Partnerka R.M. trenuje bowiem w zamknietym klubie sportowym dyscypline sportowa POLE DANCE FITNESS, w ktorej to dyscyplinie odbywaja sie regularne Mistrzostwa Swiata i ktora to dyscyplina ma realne szanse, aby stac sie dyscyplina olimpijska. R.M. oraz jego partnerke P.C. przepraszamy.%u201D.
Oswiadczenie winno byc podpisane zarowno przez (...) jak i (...). Sp. z o.o.
Ponadto kazdy z powodow domagal sie zasadzenia od pozwanych in solidum (a nie jak wskazal Sad Okregowy w uzasadnieniu solidarnie), kwoty 20.000 zl tytulem zadoscuczynienia za naruszenie dobr osobistych, platnej na rzecz kazdego z powodow w ciagu 14 dni od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zaplaty z zaznaczeniem, ze zaplata przez jednego z pozwanych zwalnia wobec powoda drugiego z pozwanych do wysokosci zaplaty, natomiast az do zupelnego zaspokojenia kazdego z powodow obaj pozwani pozostaja zobowiazani.
Powodowie zazadali rowniez zasadzenia od pozwanych in solidum kosztow postepowania na rzecz kazdego z powodow, w tym kosztow zastepstwa procesowego wedlug norm przepisanych.
Pozwani ustosunkowujac sie do powyzszego sprecyzowania zadania pozwu w pismach procesowych z 30.9.2013 r. i z dnia 27.09.2013 r. podtrzymali swoje dotychczasowe stanowiska procesowe. Dodatkowo pozwana (...) S.A. wniosla o oddalenie lub o odrzucenie powodztwa w zakresie zadania opublikowani sprostowania z uwagi na to, ze uleglo ono prekluzji zgodnie z art. 31a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Pozwana (...) Sp. z o.o. wniosla takze o pominiecie jako spoznionych wnioskow dowodowych wskazanych przez pelnomocnika powodow w pismie z dni 11 wrzesnia 2013 r. oraz podtrzymala wniosek zawarty w odpowiedzi na pozew o przeprowadzenie dowodu z przesluchania strony pozwanej ad. 2 na okolicznosci wskazane w odpowiedzi na pozew.
Do dnia zamkniecia rozprawy przed Sadem Okregowym strony nie doszly do porozumienia. Dnia 20 listopada 2013 roku na rozprawie Sad Okregowy oddalil wniosek pozwanego ad. 2 o dopuszczenie dowodu z przesluchania strony oraz dopuscil dowod z dolaczonych do akt dokumentow. Pelnomocnik pozwanego ad. 2 z uwagi na oddaleni oniksu o dopuszczenie dowodu z przesluchania strony pozwanej ad. 2 zlozyl zastrzezenie do protokolu w trybie art. 162 KPC, wskazujac na naruszenie art. 299 KPC i art. 300 KPC. Ponadto pelnomocnicy podtrzymali dotychczasowe stanowiska w sprawie, wnoszac o zwrot kosztow procesu, przy czym pelnomocnik pozwanego ad. 1 wniosl o ich zasadzenie od powodow solidarnie, a pelnomocnik pozwanego ad. 2 wniosl o zasadzenie od powodow kosztow procesu oddzielnie od kazdego z powodow. Ponadto pelnomocnik pozwanego ad. 2 wniosl takze o wlasciwe rozliczenie kosztow oplaty sadowej, ktora nie zostala poprawnie uiszczona przez powodow.
Wyrokiem z dnia 4 grudnia 2013 r. Sad Okregowy w Warszawie w punkcie pierwszym zobowiazal pozwanych (...) S.A. z siedziba w W. oraz (...) Sp. z o.o. z siedziba w W. solidarnie do opublikowania na ich koszt w terminie 7 dni od uprawomocnienia sie orzeczenia na okres 7 dni na stronie glownej portalu internetowego (...) w ramce wielkosci 1 ekranu, standardowa wielkoscia liter, czcionka koloru czarnego na bialym tle oswiadczenia o nastepujacej tresci:
"Wyrazamy ubolewanie z powodu zamieszczenia na lamach (...) artykulu dotyczacego osoby R.M. i P.C., zawierajacego nieprawdziwe i obelzywe informacje, jakoby aktor R.M. byl nawet zadowolony z tego, ze jego nowa dziewczyna, P.C., wygina sie wieczorami na oczach innych mezczyzn. Partnerka R.M. trenuje bowiem w zamknietym klubie sportowym dyscypline sportowa POLE DANCE FITNESS, w ktorej to dyscyplinie odbywaja sie regularne Mistrzostwa Swiata i ktora to dyscyplina ma realne szanse, aby stac sie dyscyplina olimpijska. R.M. oraz jego partnerke P.C. przepraszamy za naruszenie ich dobr osobistych takich, jak godnosc, dobre imie, prywatnosc, wizerunek, czesc, pozycja zawodowa i prestiz.
Filed under: uncategorized      Leave a comment

2015-09-10
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o ksi%u0119gach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz. 147 z pó%u017An. zm.) zawiera przepisy reguluj%u0105ce w pewnych kwestiach post%u0119powanie wieczystoksi%u0119gowe, odmienne od zasad przewidzianych w Kodeksie post%u0119powania cywilnego w trybie nieprocesowym.
Jedn%u0105 z tych odmienno%u015Bci post%u0119powania wieczystoksi%u0119gowego jest to, %u017Ce merytoryczne orzeczenie w postaci wpisu zapada bez przeprowadzenia rozprawy. Stosownie do tre%u015Bci art. 55 ustawy o dokonanym wpisie i jego tre%u015Bci zawiadamia si%u0119 osob%u0119 zainteresowan%u0105, która mo%u017Ce w ci%u0105gu 14 dni zaskar%u017Cy%u0107 go apelacj%u0105. Pozytywnego orzeczenia o wpisie S%u0105d nie uzasadnia. Z powy%u017Cszego wynika, i%u017C ratio legis tego ustawowego obowi%u0105zku zawiadomienia o dokonanym wpisie jest dosy%u0107 oczywiste. Chodzi o poinformowanie osoby zainteresowanej o istotnym dla jej uprawnie%u0144 w%u0142a%u015Bcicielskich rozstrzygni%u0119ciu wydanym na posiedzeniu niejawnym, tak aby umo%u017Cliwi%u0107 jej ewentualne zaskar%u017Cenie wydanego w ten sposób orzeczenia. Nale%u017Cy zatem przyj%u0105%u0107, %u017Ce je%u017Celi osobie takiej wprawdzie nie dor%u0119czono zawiadomienia o wpisie, ale ona sama dowiedzia%u0142a si%u0119 o jego tre%u015Bci, to mo%u017Ce skutecznie zaskar%u017Cy%u0107 go apelacj%u0105 bez oczekiwania na urz%u0119dowe potwierdzenie tre%u015Bci tego wpisu w postaci oficjalnego zawiadomienia przez S%u0105d.
Tak by%u0142o w%u0142a%u015Bnie w sprawie niniejszej. Przed urz%u0119dowym dor%u0119czeniem skar%u017C%u0105cej zawiadomienia o wpisie w ksi%u0119dze wieczystej dokonanym na mocy postanowienia z dnia 13.02.1989 r. uczestniczka Janina G. dwukrotnie wnosi%u0142a od tego wpisu rewizj%u0119, raz w dniu 12.03.1992 r. Rewizja ta zosta%u0142a jednak prawomocnie zwrócona z powodu braków formalnych. Druga rewizja tej%u017Ce uczestniczki z dnia 2.11.1994 r. od tego%u017C wpisu zosta%u0142a jej równie%u017C zwrócona prawomocnym obslugaprawna.net.pl zarz%u0105dzeniem z dnia 2.12.1994 r., gdy%u017C S%u0105d Wojewódzki w Bia%u0142ymstoku postanowieniem z dnia 14 marca 1995 r. oddali%u0142 jej za%u017Calenie na postanowienie o odrzuceniu za%u017Calenia na zwrot rewizji. W tej sytuacji, wbrew stanowisku kasacji, trzeba przyzna%u0107 racj%u0119 S%u0105dowi Wojewódzkiemu, który uzna%u0142, i%u017C pomijaj%u0105c niew%u0142a%u015Bciw%u0105 form%u0119 rozstrzygni%u0119cia przez S%u0105d Rejonowy o skutkach nieuzupe%u0142nienia braków formalnych rewizji uczestniczki Janiny G. (zwrot, zamiast odrzucenia) wyczerpa%u0142a ona swoje uprawnienie do zaskar%u017Cenia kwestionowanego wpisu. Wpis ten w stosunku do niej uprawomocni%u0142 si%u0119 bowiem po dokonaniu zwrotu pierwszej rewizji, a ju%u017C najpó%u017Aniej w dniu 14 marca 1995 r. po oddaleniu przez S%u0105d Wojewódzki jej za%u017Calenia na odrzucenie za%u017Calenia kwestionuj%u0105cego zwrot drugiej rewizji. Skoro zatem wpis w ksi%u0119dze wieczystej w stosunku do tej uczestniczki uprawomocni%u0142 si%u0119, to nie otwiera%u0142o drogi do jego zaskar%u017Cenia przez ni%u0105 dokonane w dniu 24.10.1997 r. urz%u0119dowe zawiadomienie przez S%u0105d o jego tre%u015Bci.
Tylko bowiem dor%u0119czenie zawiadomienia o wpisie nieprawomocnym umo%u017Cliwia osobie zawiadomionej jego zaskar%u017Cenia.
Dlatego te%u017C odrzucenie przez S%u0105d Wojewódzki wniesionej przez uczestniczk%u0119 w dniu 28.10.1997 r. rewizji by%u0142o prawid%u0142owe, gdy%u017C by%u0142%u0105 to rewizja niedopuszczalna. Wbrew bowiem prezentowanemu w kasacji stanowisku stwierdzi%u0107 nale%u017Cy, i%u017C osoba zainteresowana mo%u017Ce skutecznie zaskar%u017Cy%u0107 niekorzystny dla niej wpis w ksi%u0119dze wieczystej, je%u017Celi powe%u017Amie o nim wiadomo%u015B%u0107 przed dor%u0119czeniem jej przez S%u0105d zawiadomienie o tre%u015Bci dokonanego wpisu.
Filed under: uncategorized      Leave a comment

2015-06-07
Nie mo%u017Cna odmówi%u0107 s%u0142uszno%u015Bci wywodom skar%u017C%u0105cego w zakresie przedstawionej w za%u017Caleniu wyk%u0142adni art. 930 k.p.c. i art. 76 u.k.w.h. Problem w sprawie niniejszej jednak nie dotyczy oceny zastosowania tych przepisów przez S%u0105d Rejonowy w post%u0119powaniu o za%u0142o%u017Cenie ksi%u0119gi wieczystej, lecz sprowadza si%u0119 do rozstrzygni%u0119cia, czy wykonanie postanowienia s%u0105du odwo%u0142awczego w post%u0119powaniu wieczystoksi%u0119gowym nast%u0119puje poprzez wpis podlegaj%u0105cy zaskar%u017Ceniu, czy poprzez adnotacj%u0119, o której mowa w § 2 ust. 2 i § 81 rozporz%u0105dzenia. Wnioskodawcy z%u0142o%u017Cyli wniosek o bezci%u0119%u017Carowe wydzielenie z macierzystej ksi%u0119gi wieczystej opisanego lokalu mieszkalnego wraz z udzia%u0142em w cz%u0119%u015Bciach wspólnych do nowej ksi%u0119gi wieczystej. Wniosek ten zosta%u0142 zawarty w akcie notarialnym z dnia 20 grudnia 2011 r., w którym wnioskodawcy wyrazili zgod%u0119 na wyodr%u0119bnienie lokalu wraz z udzia%u0142em w nieruchomo%u015Bci wspólnej na podstawie orzeczenia s%u0105dowego - wyroku zaocznego S%u0105du Okr%u0119gowego w G. z dnia 30 wrze%u015Bnia 2011 r. sygn. I C.../11 nakazuj%u0105cego I. - H. spó%u0142ce z o.o. w G. wyodr%u0119bnienie i przeniesienie na rzecz wnioskodawców prawa w%u0142asno%u015Bci opisanego lokalu z pomieszczeniami przynale%u017Cnymi oraz udzia%u0142em we wspó%u0142w%u0142asno%u015Bci nieruchomo%u015Bci wspólnej. Bezsporne jest, %u017Ce w ksi%u0119dze macierzystej w dziale III wpisana jest wzmianka o tocz%u0105cej si%u0119 egzekucji na podstawie wymienionych tytu%u0142ów wykonawczych, a w dziale IV wpisana jest hipoteka przymusowa w kwocie 1.200.000 z%u0142 na rzecz skar%u017C%u0105cego. W toku post%u0119powania wieczystoksi%u0119gowego S%u0105d Okr%u0119gowy postanowieniem z dnia 23 maja 2012 r., sygn. III (...) zmieni%u0142 postanowienie S%u0105du Rejonowego oddalaj%u0105ce powy%u017Cszy wniosek o za%u0142o%u017Cenie nowej ksi%u0119gi wieczystej oraz wpis i nakaza%u0142 dokonanie wpisu zgodnie z wnioskiem. Nie mo%u017Ce by%u0107 zatem skuteczny argument skar%u017C%u0105cego, %u017Ce b%u0142%u0119dnie zosta%u0142 zastosowany § 81 rozporz%u0105dzenia do wykonania postanowienia innego s%u0105du, ni%u017C s%u0105d wieczystoksi%u0119gowy, bowiem S%u0105d Rejonowy wykona%u0142 postanowienie w sprawie III (...). Nie budzi w%u0105tpliwo%u015Bci, %u017Ce za%u0142o%u017Cenie ksi%u0119gi wieczystej jest czynno%u015Bci%u0105 techniczn%u0105, natomiast czynno%u015Bci%u0105 procesow%u0105 jest dokonanie wpisu (art. 6268 § 6 i § 7 k.p.c.) z tym, %u017Ce wyj%u0105tkiem jest dokonanie wpisu w drodze adnotacji, która nie jest orzeczeniem, a jest czynno%u015Bci%u0105 techniczn%u0105. Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporz%u0105dzenia przez adnotacj%u0119 nale%u017Cy rozumie%u0107 wzmiank%u0119 o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza s%u0105dowego, o apelacji i o kasacji, wzmiank%u0119 o wszcz%u0119ciu post%u0119powania z urz%u0119du, wykonanie orzeczenia s%u0105du w wyniku rozpoznania %u015Brodka zaskar%u017Cenia oraz inne zapisy o charakterze czynno%u015Bci technicznej. Natomiast § 81 rozporz%u0105dzenia stanowi, %u017Ce s%u0105d prowadz%u0105cy ksi%u0119g%u0119 wieczyst%u0105, w drodze adnotacji, wykonuje orzeczenie s%u0105du odwo%u0142awczego uchylaj%u0105cego w ca%u0142o%u015Bci lub w cz%u0119%u015Bci zaskar%u017Cony wpis nieb%u0119d%u0105cy wykre%u015Bleniem przez wykre%u015Blenie tre%u015Bci ujawnionych w odpowiednich polach opisanych w dziale II rozporz%u0105dzenia, a je%u017Celi zaskar%u017Cony wpis jest wykre%u015Bleniem, przez przywrócenie tre%u015Bci ujawnionych w tych polach, które zosta%u0142y wykre%u015Blone zaskar%u017Conym wpisem.

W razie natomiast, zmiany zaskar%u017Conego wpisu nieb%u0119d%u0105cego wykre%u015Bleniem, s%u0105d prowadz%u0105cy ksi%u0119g%u0119 wieczyst%u0105, w drodze adnotacji, wykonuje orzeczenie s%u0105du odwo%u0142awczego przez wykre%u015Blenie tre%u015Bci ujawnionych w odpowiednich polach opisanych w dziale II rozporz%u0105dzenia i zast%u0105pienie ich tre%u015Bci%u0105 zgodn%u0105 z orzeczeniem s%u0105du odwo%u0142awczego, a je%u017Celi zaskar%u017Cony wpis jest wykre%u015Bleniem, przez przywrócenie poprzedniej tre%u015Bci ujawnionej w tych polach, które zosta%u0142y zmienione, i zast%u0105pienie tre%u015Bci%u0105 wynikaj%u0105c%u0105 z orzeczenia s%u0105du odwo%u0142awczego. Aczkolwiek literalne brzmienie przepisu zdaje si%u0119 wskazywa%u0107, %u017Ce dotyczy on sytuacji, w której s%u0105d albo uchyla wpis b%u0119d%u0105cy lub nie b%u0119d%u0105cy wykre%u015Bleniem, albo go zmienia, to jego %u0142%u0105czne odczytanie z § 2 ust. 2 rozporz%u0105dzenia nakazuje przyj%u0105%u0107, %u017Ce s%u0105d wieczystoksi%u0119gowy, w drodze adnotacji, wykonuje tak%u017Ce orzeczenie s%u0105du odwo%u0142awczego nakazuj%u0105ce dokonanie wpisu do nowo za%u0142o%u017Conej ksi%u0119gi wieczystej zgodnie z wnioskiem o wydzielenie z macierzystej ksi%u0119gi wieczystej lokalu mieszkalnego wraz z udzia%u0142em w cz%u0119%u015Bciach wspólnych. Przemawia za tym obj%u0119cie merytoryczn%u0105 ocen%u0105 przez s%u0105d drugiej instancji przes%u0142anek dopuszczalno%u015Bci dokonania wpisu na podstawie wniosku i dokumentów do niego do%u0142%u0105czonych oraz fakt zwi%u0105zania s%u0105du wieczystoksi%u0119gowego tre%u015Bci%u0105 orzeczenia s%u0105du odwo%u0142awczego i obowi%u0105zek jego wykonania w postaci dokonania wpisu o tre%u015Bci okre%u015Blonej przez ten s%u0105d. Odmienne stanowisko prowadzi%u0142oby do sytuacji, w której po dokonaniu wpisu w wykonaniu postanowienia s%u0105du odwo%u0142awczego, postanowienie to w istocie podlega%u0142oby niedopuszczalnej kontroli w drodze apelacji od wpisu. W konkluzji stwierdzi%u0107 nale%u017Cy, %u017Ce nie przys%u0142uguje apelacja od wpisu w przedmiocie wyodr%u0119bnienia lokalu do nowej ksi%u0119gi wieczystej z ksi%u0119gi wieczystej prowadzonej dla nieruchomo%u015Bci, dokonanego przez s%u0105d wieczystoksi%u0119gowy w formie adnotacji w wykonaniu postanowienia s%u0105du odwo%u0142awczego.
Filed under: uncategorized      Leave a comment

 
 
Author
Write something about yourself. No need to be fancy, just an overview.

Archive

Categories

RSS feed